Naslovna

Стручни актив за развојно планирање чине представници:

• стручних већа:
1. веће професора матерњег језика – Данијела Мареш Ђилас
2. веће професора страних језика – Маријана Голомеић
3. веће професора рачунарства и информатике – Горан Николић
4. веће професора друштвених наука – Слободан Лауш
5. веће професора физике и хемије –Анђела Спасић
6. веће професора уметности – Невена Кнежевић
7. веће професора физичког васпитања – Драгана Даниловић

• директор школе
8. Tamaра Пешић

• стручни сарадник
9. Маја Рајковић, педагог

• представник локалне самоуправе
10. Вирђилу Викторан

• представник Савета родитеља
13. Тања Недимовић

Стручни актив за развој школског програма чине:

• председеници стручних већа:

1. веће професора матерњег језика – Оливера Пантовић
2. веће професора страних језика – Светлана Стурза
3. веће професора математике – Момир Ристанић
4. веће професора рачунарства и информатике – Игор Лазарој
5. веће професора друштвених наука – Невен Даничић
6. веће професора биологије и географије – Марија Ћирић
7. веће професора физике и хемије – Сандра Војичић
8. веће професора уметности – Марина Клиска
9. веће професора физичког васпитања – Радмила Мандић

• стручни сарадници:

10. Маја Рајковић, педагог
11. Ђурица Јокић, библиотекар

Педагошки колегијум чине председници:

• стручних већа:

1. веће професора матерњег језика – Оливера Пантовић
2. веће професора страних језика – Маја Милићев
3. веће професора математике - Дојна Ардељан
4. веће професора рачунарства и информатике – Горан Николић
5. веће професора друштвених наука – Вера Репац
6. веће професора физике и хемије – Везирка Добарџић
7. веће професора уметности – Невена Кнежевић
8. веће професора физичког васпитања – Драгана Даниловић

• стручног актива за развојно планирање

9. Маја Рајковић, педагог

• стручног актива за развој школског програма

10. Игор Лазарој

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

а) САСТАВ

БР. ЧЛАНОВИ ТИМА
1 Тамара Пешић, директор
2 Маја Рајковић, школски педагог
3 Тибериу Крду, професор информатике и рачунарства
4 Маја Милићев, професор енглеског језика
5 Еуђен Чебзан Земан , професор физичког васпитања
6 Снежана Ђенић, професор социологије
7 ученик
8 родитељ
9 Вирђилу Викторан, представник локалне самоуправе, члан ШО
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

а) САСТАВ

БР. ЧЛАНОВИ ТИМА
1 Маја Рајковић, школски педагог
2 Невен Даничић, професор историје
3 Романца Варађан, професор француског језика
4 Радмила Мандић, професор физичког васпиања
5 Славица Ристић, професор биологије
6 представник ученика
7 представник родитеља

САСТАВ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА :

- Андрија Нешковић –председник
- Филип Веровски –заменик председника
- Ивана Кнежевић –записничар
Особа задужена за рад ученичког парламента: Маја Рајковић, педагог