Снаге наше школе:

- Руковођење директора и Наставничког већа карактерише тимски рад и дефинисање заједничких циљева.
- Континуирано одлажење професора и ученика на семинаре које организује ИС Петница
- Школа омогућава перманентно усавршавање професора (велика посећеност семинара Јануарски дани просветних радника)
- У школи активно функционише Ђачки парламент